thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 10
Số lượt truy cập: 2832081 
Tin tức / Thông báo mới nhất
CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-HVTC ngày 21 tháng 04 năm 2015 của Giám đốc Học viện Tài chính

 

BỘ TÀI CHÍNH 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-HVTC  ngày 21 tháng 04 năm 2015

của Giám đốc Học viện Tài chính)

 

1. Tên chuyên ngành:

Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

Tiếng Anh: Finance and Banking

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

3. Yêu cầu về kiến thức

Học viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng đạt chuẩn kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở bậc học thạc sĩ, nắm vững kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu của ngành và chuyên ngành đào tạo bao gồm:

- Kiến thức chung của nhóm ngành gồm các kiến thức về Triết học nâng cao, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tiếng Anh,…

- Kiến thức cơ sở ngành gồm các kiến thức nâng cao về Kinh tế học, Luật kinh tế, Kinh tế học tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Kinh tế lượng tài chính, Phân tích và dự báo tài chính, Quản trị học,…

- Kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành  tài chính - ngân hàng gồm các kiến thức về Quản lý tài chính công; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Quản trị Ngân hàng thương mại nâng cao, Dịch vụ ngân hàng hiện đại, Quản trị rủi ro tài chính, Thị trường các công cụ phái sinh, Quản lý danh mục đầu tư, Phân tích tài chính,…

4. Yêu cầu về kỹ năng

         Học viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng phải có các kỹ năng như:   

         - Kỹ năng tìm hiểu và tổ chức thực thi các chính sách vĩ mô liên quan đến hoạt động tài chính - ngân hàng, chủ động tuân thủ các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng cho công việc như các chế độ, các chuẩn mực, chính sách, quy định, luật pháp về tài chính, thuế, bảo hiểm trong hoạt động của doanh nghiệp và các định chế tài chính

         - Kỹ năng sử dụng công cụ toán học, các phương pháp lượng hoá và thống kê trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Biết sử dụng các phương pháp và công cụ nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng.

         - Kỹ năng phân tích, lựa chọn và ra quyết định ở cấp độ chiến lược trong quản trị các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng như: phân tích, đánh giá dự án đầu tư và ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư trong bối cảnh môi trường biến động, kiểm soát rủi ro tài chính, lập dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp,…

         - Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách và kế hoạch cho các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính- ngân hàng;

         - Có khả năng tư duy, phản biện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng; Có năng lực sáng tạo, ứng dụng và phát triển nghề nghiệp.

- Nắm vững và có khả năng chủ động cập nhật và vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để giải quyết công việc được giao đảm bảo đúng pháp luật.

- Có tư duy logic, sáng tạo; Biết xây dựng kế hoạch và sử dụng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch; Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên; Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, khả năng hình thành, phát triển và lãnh đạo nhóm, khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tế.

- Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp bao gồm: sử dụng các công cụ trong giao tiếp (ngôn ngữ, cử chỉ); xác định vị trí trong tình huống giao tiếp; điều khiển quá trình giao tiếp (lắng nghe, kiểm soát cảm xúc, đàm phán, thảo luận, thuyết phục, xử lý linh hoạt các tình huống trong giao tiếp).

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh B1 Khung Châu Âu hoặc TOEIC 450 (hoặc tương đương) trở lên.

- Có khả năng sử dụng thành thạo công cụ tin học như: các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,…), các phần mềm xử lý dữ liệu (Eview, SPSS,…) và các phần mềm nghiệp vụ tài chính, ngân hàng.

5. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn; đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề mang tầm chiến lược trong quản trị và điều hành các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

         - Có khả năng tư duy, phản biện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; có năng lực sáng tạo, ứng dụng và phát triển nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và luôn biến động.

- Có tư duy logic, sáng tạo; biết xây dựng kế hoạch và sử dụng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch; biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên; có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, khả năng hình thành, phát triển và lãnh đạo nhóm, khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tế.

- Nắm vững và có khả năng chủ động cập nhật và vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để giải quyết công việc được giao đảm bảo đúng pháp luật.

6. Yêu cầu về thái độ

          - Có đạo đức và lối sống lành mạnh, trên cơ sở nắm vững và chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và pháp luật về tài chính - ngân hàng nói riêng.

          - Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

          - Có lòng yêu nghề, có yêu lao động; có các phẩm chất cá nhân như: tự tin, linh hoạt, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, phản biện, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa, có ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.

          - Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong công nghiệp, cẩn thận; khiêm tốn, giản dị trong sinh hoạt; sống lạc quan, giàu hoài bão, trung thực, thẳng thắn, khách quan và cầu tiến.

          - Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đơn vị nơi mình công tác.

          - Luôn có ý thức tự học, tự đào tạo, cập nhật kiến thức mới, ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công việc được giao.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

7.1. Vị trí việc phù hợp và tốt tại các doanh nghiệp:

- Chuyên viên quản lý tài chính của các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế.

- Chuyên viên quản lý tại các bộ phận tín dụng, thanh toán, marketing, kinh doanh ngoại hối và quan hệ khách hàng... trong các Ngân hàng thương mại; Công ty tài chính; Công  ty cho thuê  tài chính; Quỹ tín dụng…

- Chuyên viên quản lý các bộ phận môi giới, tư vấn, phân tích trong các công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ.

- Nghiên cứu viên về tài chính, ngân hàng và chứng khoán ở các Viện nghiên cứu; các cơ quan quản lý nhà nước; giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng 

7.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

- Các doanh nghiệp thuộc thuộc các ngành kinh tế

- Các Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Công  ty cho thuê  tài chính, Quỹ tín dụng,…

- Các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Các trường đại học, học viện đào tạo về Tài chính - Ngân hàng.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

          Học viên tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Tài chính có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp; Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý, lãnh đạo ở các cấp khác nhau.

9. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo

9.1. Chương trình đào tạo nước ngoài

- Chương trình đào tạo của Trường CASS (UK)

- Chương trình đào tạo của Trường BIRMINGHAM (UK)

- Chương trình đào tạo của Trường MONASH (Australia)

9.2. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra trong nước

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương

- Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Thương mại

- Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Học viện Ngân hàng.

Các tin khác:
  • THÔNG BÁO BẢO VỆ TRỰC TUYẾN CHO NGHIÊN CỨU SINH CHU TUẤN ANH
  • THÔNG BÁO BẢO VỆ TRỰC TUYẾN CHO NGHIÊN CỨU SINH Khamkiew PHANDAVONG
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 02 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 02 NĂM 2021 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 02
  • HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH