thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 2
Số lượt truy cập: 2832037 
Tin tức / Thông báo mới nhất
CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-HVTC ngày 21 tháng 04 năm 2015 của Giám đốc Học viện Tài chính

 

BỘ TÀI CHÍNH 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-HVTC ngày 21 tháng 04 năm 2015

của Giám đốc Học viện Tài chính)

 

1. Tên chuyên ngành:

Tiếng Việt: Kế toán

Tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo:Thạc sĩ

3. Yêu cầu về kiến thức

Học viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của Học viện Tài chính đạt chuẩn về kiến thức giáo dục sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội. Có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội và kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau:

- Đảm bảo nền kiến thức giáo dục về lý luận chính trị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành kế toán, bao gồm: Triết học, Phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Có kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế học tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, Quản lý nhà nước về kinh tế; Luật kinh tế nâng cao, Thương mại và đầu tư quốc tế...

- Nắm vững kiến thức căn bản và hiện đại về ngành kế toán: Tổng luận về kế toán, Kế toán tài chính nâng cao, Kế toán quản trị nâng cao, Kiểm toán Báo cáo tài chính nâng cao, Kế toán tái cấu trúc doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp..

- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý: Tài chính công nâng cao, Quản trị tài chính nâng cao

4. Yêu cầu về kỹ năng

   Học viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành kế toán:

- Có khả năng tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp; có kỹ năng xây dựng và đề xuất các chính sách về kế toán ở các cấp, các ngành; có kỹ năng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán.

- Có khả năng tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ kế toán thông qua việc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

- Có khả năng tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính, lập các quyết toán thuế; - Có khả năng cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

- Có tư duy logic, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể, các đối tác. Biết tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp, khách hàng.

- Biết xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, các nguồn lực. Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả.

 - Biết lắng nghe, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị.

- Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và giao tiếp qua điện thoại.

- Biết kết hợp giữa kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao đạt hiệu quả cao.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh B1 Khung Châu Âu hoặc TOEIC 450 (hoặc tương đương) trở lên.

- Kỹ năng tin học : Có khả năng soạn thảo văn bản và các phần mềm kế toán để vận dụng trong thực tế công tác kế toán, kiểm toán, phân tích

5. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn kế toán kiểm toán; đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướn: cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định các nội dung về tổ chức công tác kế toán và kiểm toán; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn có liên quan đến kế toán kiểm toán.

6. Yêu cầu về thái độ

- Có đạo đức và lối sống lành mạnh, trên cơ sở nắm vững và chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và pháp luật về kế toán, kiểm toán nói riêng.

          - Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

          - Có lòng yêu nghề, có yêu lao động; có các phẩm chất cá nhân như: tự tin, linh hoạt, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, phản biện, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa, có ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.

          - Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong công nghiệp, cẩn thận; khiêm tốn, giản dị trong sinh hoạt; sống lạc quan, giàu hoài bão, trung thực, thẳng thắn, khách quan và cầu tiến.

          - Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đơn vị nơi mình công tác.

          - Luôn có ý thức tự học, tự đào tạo, cập nhật kiến thức mới, ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công việc được giao.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

7.1. Vị trí việc phù hợp và tốt tại các doanh nghiệp:

- Kế toán, kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế.

- Kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán

- Kiểm toán viên, kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp tại Kiểm toán nhà nước

- Nghiên cứu viên về kế toán, kiểm toán ở các Viện nghiên cứu; các cơ quan quản lý nhà nước; giảng viên tại các Học viện, trường đại học và cao đẳng..

7.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

- Các doanh nghiệp thuộc thuộc các ngành kinh tế

- Các Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Công  ty cho thuê  tài chính, Quỹ tín dụng,…

- Các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Các trường đại học, học viện đào tạo về kế toán , kiểm toán.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

          Học viên tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của Học viện Tài chính có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp; Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý, lãnh đạo ở các cấp khác nhau.

9. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo

9.1. Chương trình đào tạo nước ngoài

Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra (learning outcomes): Bologna Process, CDIO, Birmingham, Berlin School of Economics and Laws, UK Standard for Professional Engineering Competence, ...

9.2. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra trong nước

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán, Trường Đại học Ngoại thương

- Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kế toán, Đại học Thương mại

- Chương trình đào tạo thạc sĩ  kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ kế toán của Học viện Ngân hàng.

 

Các tin khác:
  • THÔNG BÁO BẢO VỆ TRỰC TUYẾN CHO NGHIÊN CỨU SINH CHU TUẤN ANH
  • THÔNG BÁO BẢO VỆ TRỰC TUYẾN CHO NGHIÊN CỨU SINH Khamkiew PHANDAVONG
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 02 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 02 NĂM 2021 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 02
  • HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH