Tin tức / Thông báo mới nhất
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 ĐỢT 2

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HĐTS SAU ĐẠI HỌC 2018

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 đợt 02

 

 

                Căn cứ Thông báo số 409/TB-HVTC ngày 26/04/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về Tuyển sinh trình độ tiến sĩ 2018 đợt 02 tại Học viện Tài chính             

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học Học viện Tài chính năm 2018 tại cuôc họp ngày 31/08/2018;

                Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học Học viện Tài chính năm 2018 thông báo thay đổi thời gian xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 đợt 02 như sau:

Thời gian phát hành hồ sơ

Từ  01/06/2018 đến 09/12/2018

Khoa Sau đại học

Học viện Tài chính

Thời gian nhận hồ sơ

từ  01/08/2018 đến 16/12/2018

Thời gian xét tuyển

Dự kiến 22/12/2018 và 23/12/2018

Địa điểm xét tuyển

53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội.

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐTS SAU ĐẠI HỌC

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2018

 

 

( Đã ký)

PGS,TS. Nguyễn Trọng Thản

 

 

 

 

Các tin khác:
  • THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI CÁC MÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH DỰ XÉT TUYỂN NĂM 2018 ĐỢT 2
  • THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 27 (2018-2020) ĐỢT 02
  • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 02 tại Học viện Tài chính
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH