thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Thông báo mới nhất
CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-HVTC ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Giám đốc Học viện Tài chính

 

BỘ TÀI CHÍNH 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-HVTC  ngày 16 tháng 06 năm 2015

của Giám đốc Học viện Tài chính)

 

1. Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Tiếng Việt:   Quản lý kinh tế

Tiếng Anh:Economic Management  

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

3. Yêu cầu về kiến thức

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao về quản lý kinh tế, người được đào tạo ở trình độ thạc sĩ sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế  ở cả tầm vĩ mô và vi mô, bao gồm những kiến thức về quản lý, phân tích và dự báo kinh tế; hoạch định chính sách kinh tế - xã hội và kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý một số lĩnh vực như: Thương mại, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và triển khai những mô hình và giải pháp mới trong quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt là các kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của môi trường kinh tế - xã hội đến các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế;

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế; kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức và quản lý chính sách kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp;

- Kỹ năng sử dụng các phương pháp định lượng và định tính trong phân tích các vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế.

Đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu, có khả năng hiểu và diễn đạt bằng ngoại ngữ các báo cáo, tình huống công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn đào tạo. 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

6. Yêu cầu về thái độ

Người học sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ, hành vi sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt; có hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật; có trách nhiệm công dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức nghề nghiệp cao.

- Có ý thức cộng đồng; tích cực phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề mà thực tiễn kinh tế của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế Việt Nam đặt ra.

-  Khả năng tự lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu; có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

- Tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc; có năng lực làm việc độc lập và thích ứng với môi trường có nhiều áp lực của cạnh tranh, hội nhập và phát triển.

7. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Người học tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chuyên ngành quản lý kinh tế ở trình độ thạc sĩ của Học viện Tài chính có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:

7.1. Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau:

Tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp:

- Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô;

- Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế, thương mại, đầu tư, môi trường…

- Bộ phận đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, theo dõi và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp theo địa bàn và ngành hàng; 

Tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế:

- Bộ phận hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp;

- Bộ phận triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

- Bộ phận phân tích các hoạt động kinh tế, quản lý sử dụng các nguồn lực và thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp;

7.2. Các cơ quan và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội việc làm phù hợp:

- Các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan tới quản lý kinh tế của các bộ, ngành ở TW, các sở ngành ở địa phương; các tổ chức quốc tế có liên quan đến kinh tế và quản lý kinh tế.

- Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ tiến sĩ ở trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài.

9. Các chương trình, tài liệu chuẩn đầu ra đã tham khảo

1) Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010.

2) Quốc hội nước Công hòa XHCN Việt Nam (2012), Luật Giáo dục đại học.

3) Trường Đại học Thương mại (2012), Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành quản lý kinh tế trình độ đào tạo thạc sĩ, Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-ĐHTM ngày 09 tháng 04 năm 2012.

4) Trường Đại học Thương mại (2013), Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-ĐHTM ngày 22 tháng 03 Năm 2013.

5) Chuẩn đầu ra trình độ đại học các trường: Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

Các tin khác:
  • HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH Năm 2021 đợt 1
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 01 NĂM 2021
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 01
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • Chương trình đào tạo trình độ thác sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện tài chính
  • CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH