thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Tin tức / Thông báo mới nhất
QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

  

5. Nội dung quy trình

5.1 Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh – nhập học

(1)                Khoa SĐH làm thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ, trình Giám đốc Học viện phê duyệt và phát hành Thông báo tuyển sinh (công bố thông tin tuyển sinh trên mạng, dán ở Khoa SĐH);

(2)                 Chuẩn bị hồ sơ theo Mẫu (đăng lên Website hoặc phát hành trực tiếp tại Khoa SĐH) [1]. NCS chuẩn bị hồ sơ theo thông báo tuyển sinh và hướng dẫn của khoa SĐH, nộp hồ sơ và lệ phí đúng hạn;

(3)                 Khoa SĐH phân loại hồ sơ, sắp xếp theo chuyên ngành và hướng nghiên cứu, trình Chủ tịch HĐTS ra Quyết định thành lập các tiểu ban xét tuyển NCS;

(4)                 Khoa SĐH gửi thông báo xét tuyển cho các ứng viên về thời gian, địa điểm xét tuyển (hoặc đăng thông tin xét tuyển trên Website của Khoa SĐH) và tổ chức xét tuyển (xét duyệt đề cương, phỏng vấn);

(5)                 Khoa SĐH công bố điểm của ứng viên NCS. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng tuyển sinh, thông báo kết quả trúng tuyển tới các NCS;

(6)                 Sauk hi NCS làm các thủ tục đăng ký nhập học (ký cam kết, nộp học phí) khoa SĐH trình Giám đốc Học viện ra Quyết định công nhận NCS;

(7)                 Căn cứ vào tình hình thực tế của Người hướng dẫn khoa học (chuyên ngành, số lượng NCS được hướng dẫn), Khoa SĐH làm tờ trình Giám đốc Học viện về việc thông báo Người hướng dẫn khoa học, bộ môn SHCM cho NCS và thông báo cho NCS.

5.2 Tổ chức học và giao tên đề tài, chuyên đề, người hướng dẫn khoa học, bộ môn SHCM cho NCS

(1)                 Khoa SĐH chủ trì tổ chức Hội nghị giao đề tài, Người hướng dẫn khoa học, Bộ môn SHCM để NCS gặp gỡ Người hướng dẫn, Bộ môn SHCM, hoàn thiện các thủ tục trong quá trình học tập;

(2)                 Học các môn học trình độ tiến sĩ:

ü              Theo danh sách các môn học đã được Giám đốc học viện quy định, khoa SĐH tổ chức phân lớp (theo chuyên ngành) và hướng dẫn NCS ngoài học phần bắt buộc đăng ký môn học tự chọn để tổ chức học theo kế hoạch.

ü              Khoa SĐH xây dựng lịch học, làm giấy mời giảng gửi về Bộ môn hoặc gửi trực tiếp cho giảng viên.

ü              Tổ chức học, thi, quản lý lưu trữ bài thi theo quy định và lập bảng điểm cho NCS.

(3)                                  NCS chủ động liên hệ để gặp gỡ Người hướng dẫn khoa học, Bộ môn SHCM để đăng ký chính thức tên đề tài, 5 chuyên đề tiến sĩ, nộp lại khoa SĐH trong khoảng thời gian 1 tháng [2]. Khoa SĐH tổng hợp trình Thường trực Hội đồng khoa học thông qua, trình Giám đốc Học viện ra quyết định về việc giao đề tài chính thức, các chuyên đề và tiểu luận tổng quan, Người hướng dẫn khoa học và Bộ môn SHCM cho NCS. Trong nửa đầu thời gian kể từ khi có Quyết định công nhận, NCS có thể chỉnh sửa, thay đổi tên đề tài trong phạm vi hướng nghiên cứu. Để thay đổi tên đề tài, NCS cần gửi Khoa SĐH: (i) Đơn xin đổi tên đề tài [3]; (ii) Đăng ký lại 5 chuyên đề có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học; Kế hoạch NCS có xác nhận của Bộ môn. Khoa SĐH trình Giám đốc ra quyết định thay đổi đên đề tài, tên các chuyên đề và thông báo lại cho NCS.

(4)                 Học các học phần bổ sung: Khoa SĐH rà soát các NCS thuộc đối tượng phải học bổ sung (ngành gần, thạc sĩ quá 5 năm, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài), kết hợp với bộ môn SHCM để trình thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo thông qua, trình Giám đốc ra quyết định số lượng và danh mục các môn học bổ sung trình độ thạc sĩ cho từng NCS.

5.3 Bảo vệ chuyên đề, tiểu luận tổng quan

(1)                                  NCS hoàn thành và nộp về khoa SĐH đúng hạn ghi trong Quyết định giao chuyên đề để bảo vệ. Thời gian để hoàn thành và bảo vệ trước 2 năm kể từ khi có Quyết định công nhận NCS. Để bảo vệ 3 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan, NCS nộp về Khoa SĐH:

ü  Các chuyên đề và tiểu luận tổng quan;

ü  Đơn xin bảo vệ chuyên đề [4];

ü  Nhận xét của tập thể Người hướng dẫn khoa học [5].

(2)                                  Khoa SĐH nhận hồ sơ bảo vệ các chuyên đề và tiểu luận tổng quan, căn cứ vào đề xuất của Bộ môn SHCM về các thành viên tiểu ban [6], Khoa SĐH trình Giám đốc Học viện ra Quyết định thành lập tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho NCS, thông báo cho NCS biết để lấy quyết định tại khoa SĐH.

(3)                                  Sau khi có Quyết định thành lập tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ, NCS nhận Quyết định và gửi các chuyên đề cùng với Quyết định cho các thành viên tiểu ban, thống nhất ngày bảo vệ và báo lại khoa SĐH để tổ chức chấm chuyên đề cho NCS.

(4)                                  Bảo vệ chuyên đề: Khoa SĐH làm các thủ tục để tổ chức chấm chuyên đề cho NCS (biên bản họp, phiếu chấm, thanh toán tiền cho các thành viên hội đồng) và gửi cho thư ký tiểu ban. Sau đó, tổng hợp điểm và lưu trữ theo quy định.

(5)                                  Trường hợp NCS hết thời hạn học tập theo Quyết định công nhận NCS, đã bảo vệ chuyên đề và các tiểu luận tổng quan muốn tiếp tục làm luận án, NCS làm đơn xin gia hạn học tập có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học và Bộ môn SHCM gửi Khoa SĐH. Khoa SĐH nhận đơn xin gia hạn của NCS và trình Giám đốc Học viện phê duyệt [7].

 

5.4 Đánh giá luận án cấp bộ môn

(1)                                NCS nộp quyển và các hồ sơ liên quan về Khoa SĐH để thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở Bộ môn. Hồ sơ bao gồm:

ü  02 bản Lý lịch khoa học của NCS (có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan quản lý NCS) [8];

ü  02 bằng tốt nghiệp Đại học, 02 bằng thạc sĩ (bản sao công chứng) và 02 bảng điểm cao học;

ü  02 bản Nhận xét của tập thể hướng dẫn khoa học cho NCS [9];

ü  08 bộ bài báo về công trình khoa học của NCS photocopy (bao gồm trang bìa tạp chí, mục lục và nội dung bài viết);

ü  08 quyển luận án đóng bìa mềm;

ü  01 bản nhận xét của Bộ môn SHCM về luận án tiến sĩ của NCS [10];

ü  01 Đơn xin bảo vệ cấp bộ môn [11];

ü  02 Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh B2 khung Châu Âu còn thời hạn tối thiểu 1 năm hoặc bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (nếu cần);

ü  02 bài báo liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, đóng bìa gồm cả phụ lục và nội dung bài viết (đóng riêng mỗi bài một quyển) để gửi đi thẩm định bài báo trước khi thành lập Hội đồng bộ môn.

(2)               Khoa SĐH làm tờ trình Giám đốc Học viện phê duyệt người thẩm định 2 bài báo khoa học của NCS liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sau khi được phê duyệt, Khoa SĐH gửi cho các nhà khoa học: (i) Bài báo; (ii) Phiếu thẩm định bài báo [12]; và (iii) Thanh toán tiền theo chế độ hiện hành.

(3)               Bộ môn SHCM giới thiệu danh sách Hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn gửi Khoa SĐH [13]. Trên cơ sở danh sách hội đồng của Bộ môn giới thiệu, khoa SĐH trình Giám đốc ra quyết định danh sách Hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn cho NCS. Hồ sơ gồm:

ü  Lý lịch khoa học của NCS;

ü  Đơn xin bảo vệ cấp bộ môn;

ü  Nhận xét của Bộ môn;

ü  2 phản biện bài báo đã được phê duyệt chấp thuận theo mục (2);

ü  Điều kiện về ngoại ngữ.

(4)                                Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn, Khoa SĐH gửi Hồ sơ cho các thành viên Hội đồng bao gồm: (i) Luận án; (ii) Bộ bài báo và công trình NCKH của NCS; (iii) Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn. Hồ sơ phải được gửi đến các thành viên Hội đồng trước thời gian tổ chức họp Hội đồng đánh giá ít nhất là 15 ngày làm việc. Khoa SĐH thống nhất ngày bảo vệ với NCS và các thành viên Hội đồng, sau đó đăng ký lịch bảo vệ của NCS vào ngày thứ 5 của tuần trước đó với văn phòng để xếp lịch bảo vệ.

(5)                                Khoa SĐH phối hợp với Bộ môn SHCM để tổ chức bảo vệ cấp bộ môn. Hồ sơ chuẩn bị bảo vệ ngoài các hồ sơ NCS nộp khoa SĐH còn bao gồm:

ü  Phiếu nhận xét dự thảo luận án;

ü  Phiếu chấm (7 phiếu);

ü  Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn (2 bản);

ü  Tiền thanh toán cho Hội đồng theo chế độ hiện hành.

Khoa SĐH gửi cho thư ký hội đồng để tổ chức bảo vệ, sau đó tổng hợp và lưu theo quy định.

5.5 Phản biện độc lập

(1)                 Sau khi bảo vệ cấp bộ môn, trong thời hạn tối đa 3 tháng,  NCS sửa chữa theo Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn, nộp quyển về Khoa SĐH, bao gồm:

ü              03 bản xác nhận sửa chữa luận án cấp Bộ môn, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Bộ môn [14];

ü             02 bộ bài báo về các công trình nghiên cứu khoa học của NCS (xóa tên tác giả ở cả phụ lục và bìa bài báo);

ü             01 bộ bài báo về các công trình nghiên cứu khoa học của NCS để tên tác giả (lưu khoa SĐH);

ü             02 quyển luận án đóng bìa mềm và 02 quyển tóm tắt luận án (không ghi tên NCS), trang cuối ghi các công trình nghiên cứu khoa học không đề tên tác giả [15];

ü             01 quyển luận án đóng bìa mềm có ghi tên NCS và Người hướng dẫn khoa học. 01 quyển tóm tắt luận án có đầy đủ thông tin về cơ sở đào tạo, NCS và Người hướng dẫn khoa học (theo mẫu).

ü             Trích yếu luận án.

(2)                 Khoa SĐH trình Giám đốc Học viện danh sách 2 nhà khoa học để phản biện luận án của NCS.

(3)                 Khoa SĐH gửi luận án và tiền thanh toán theo chế độ hiện hành cho 2 nhà khoa học để phản biện.

(4)                 Thường xuyên liên hệ với 2 nhà khoa học để nhận bản nhận xét phản biện luận án của NCS theo đúng tiến độ và thời gian quy định (tối đa 3 tháng kể từ ngày gửi phản biện độc lập).

(5)                 Khi có kết quả của 2 phản biện độc lập, Khoa SĐH sẽ chuyển bản nhận xét đánh giá luận án của phản biện độc lập (bản không có thông tin về người phản biện) cho NCS để nghiên cứu, chỉnh sửa luận án.

5.6 Thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện

(1)                                  NCS chỉnh sửa luận án theo ý kiến của phản biện độc lập và nộp về Khoa SĐH:

üĐơn xin bảo vệ luận án cấp Học viện;

ü  03 bản giải trình sửa chữa luận án có chữ kí xác nhận của Người hướng dẫn khoa học [16];

ü  03 bản thông tin tóm tắt về những kết luận mới bằng tiếng Việt và tiếng Anh của luận án tiến sĩ (tên luận án, tên NCS, những kết luận mới của luận án, Xác nhận của Người hướng dẫn khoa học, NCS ký tên);

ü  02 bản xác nhận của Người hướng dẫn khoa học đồng ý cho bảo vệ cấp Học viện;

ü02 quyển tóm tắt 24 trang tiếng Việt và 02 quyển tóm tắt 24 trang tiếng Anh (khổ A5);

ü  NCS gửi bản mềm cho Khoa SĐH để đăng thông tin mạng (qua địa chỉ:……..) gồm luận án, tóm tắt luận án, kết luận mới;

ü  09 quyển luận án đóng bìa cứng và 09 quyển tóm tắt luận án có đầy đủ thông tin về tên cơ sở đào tạo, NCS và Người hướng dẫn khoa học;

ü  Danh sách gửi tóm tắt luận án cho 50 nhà khoa học (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng cấp bộ môn, xác nhận của Học viện Tài chính) [17].

(2)                 Khi NCS đủ các điều kiện về: (i) hồ sơ; (ii) luận án; và (iii) công bố luận án trên Website của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Khoa SĐH giới thiệu danh sách các thành viên Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện [18] và trình Giám đốc Học viện ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS.

(3)                 Khoa SĐH thông báo cho NCS khi có Quyết định.

5.7 Bảo vệ luận án cấp học viện

(1)                                  Khoa SĐH gửi Hồ sơ cho các thành viên Hội đồng bao gồm: (i) Luận án; (ii) Bộ bài báo và công trình NCKH của NCS; (iii) Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án cấp Học viện.

(2)                                 sau khi Khoa SĐH nhận đủ các bản nhận xét của 7 thành viên Hội đồng và số bản nhận xét tóm tắt tối thiểu theo quy định (tối thiểu 15 bản của các nhà khoa học thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu có trong danh sách gửi tóm tắt luận án), Khoa SĐH thống nhất với Hội đồng và NCS về lịch họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện để làm công văn đăng báo, đăng tin trên website của Học viện và thông báo cho NCS. Việc đăng báo phải thực hiện trước ngày bảo vệ ít nhất 10 ngày.

(3)                                  Khoa SĐH đăng ký lịch bảo vệ với Văn phòng trước ngày thứ 5 của tuần trước đó để đăng lịch tuần.

(4)                                  Bảo vệ luận án: Khoa SĐH chuẩn bị hồ sơ gửi thư ký Hội đồng bảo vệ luận án cấp Học viện, bao gồm:

ü  Phiếu chấm (7 bản);

ü  Danh sách Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện (3 bản);

ü  Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn (3 bản);

ü  Tiền thanh toán cho Hội đồng theo chế độ hiện hành.

5.8 Hoàn thiện hồ sơ cấp bằng tiến sĩ

(1)                                  Để hoàn thiện hồ sơ cấp bằng tiến sĩ, NCS nộp cho Khoa SĐH và Thư viện Quốc gia luận án và tóm tắt luận án tiến sĩ (bao gồm bản in trên giấy và bản ghi đĩa CD). Bản luận án nộp Thư viện Quốc gia và Khoa SĐH gồm 2 phần: (i) Phần một là toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án đã được bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện; (ii) Phần hai là các tài liệu của phiên họp bảo vệ, đánh giá luận án cấp Học viện, đóng quyển cùng với luận án, bao gồm:

ü  Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện và danh sách thành viên Hội đồng (bản photo);

ü  Danh sách Hội đồng chấm luận án cấp Học viện (Dấu đỏ);

ü  03 bản nhận xét của phản biện (photo);

ü  Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện;

ü  Bản giải trình, sửa chữa luận án (nếu có) theo Quyết nghị của Hội đồng cấp Học viện, có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện.

(2)                 Sau khi nộp Thư viện Quốc gia, NCS lấy giấy biên nhận đã nộp gửi cho Khoa SĐH để làm các thủ tục cấp bằng.

(3)                 Khoa SĐH tổng hợp hồ sơ NCS đủ điều kiện cấp bằng theo quy định:

ü  NCS sau khi đã bảo vệ 3 tháng trở đi và không nằm trong danh sách thẩm định của Bộ GD&ĐT;

ü  Đã nộp hồ sơ cho Thư viện Quốc gia (Giấy biên nhận);

ü  Đã nộp đầy đủ học phí.

(4)                 Làm tờ trình Giám đốc để phê duyệt công nhận học vị tiến sĩ cho NCS;

(5)                 Ra Quyết định công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS;

(6)                 Làm công văn xin cấp phôi bằng gửi Bộ GD&ĐT (thông qua Vụ Giáo dục Đại học);

(7)                 In bằng và trao cho NCS.

 

6. Thời gian quy định

 

TT

Bộ phận

Nội dung công việc

Khoảng thời gian tối đa

1

Khoa Sau Đại học

 

 

Thông báo tuyển sinh

3 tháng trước khi tuyển sinh

 

 

Thông báo điểm xét tuyển

2 tuần kể từ khi xét tuyển

 

 

Quyết định công nhận NCS

3 ngày kể từ khi họp Hội đồng tuyển sinh

 

 

Thông báo giao đề tài, người hướng dẫn khoa học, bộ môn SHCM

15 ngày kể từ khi có quyết định công nhận

 

 

Quyết định giao đề tài, người hướng dẫn khoa học, bộ môn SHCM

40 ngày kể từ khi tổ chức Hội nghị giao đề tài

 

 

Trình các Quyết định

 

 

 

     - Thay đổi tên đề tài

3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

 

     - Bảo vệ chuyên đề

3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

 

     - Bảo vệ cấp bộ môn

15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

 

     - Bảo vệ cấp học viện

15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

 

Quyết định cấp bằng tiến sĩ

3 ngày sau khi nhận công văn của Bộ GD&ĐT về thẩm định hồ sơ và Thường trực HĐKH thông qua

 

 

Trao bằng tiến sĩ

theo từng đợt trong năm (tháng 6 và tháng 12)

2

Nghiên cứu sinh

 

 

Đăng ký lại tên đề tài

30 ngày kể từ khi có thông báo giao đề tài

 

 

Học chương trình tiến sĩ

2 năm kể từ khi có quyết định công nhận NCS

 

 

Thay đổi tên đề tài

trước nửa đầu thời gian đào tạo

 

 

Gửi phản biện kín

trước 3 tháng kể từ khi bảo vệ cấp bộ môn

 

 

 

 

3

Bộ môn sinh hoạt chuyên môn

 

 

Gửi báo cáo tổng hợp kết quả học tập của NCS về khoa SĐH

tuần cuối cùng của mỗi quý

 

 

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ cho NCS

3 tháng một lần

 

 

7. Phụ lục, mẫu biểu

TT

Nội dung

Ký hiệu

Trang

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xét tuyển và nhập học

1

Mẫu hồ sơ tuyển sinh

[1]

15-20

2

Đăng ký tên đề tài, chuyên đề tiến sĩ

[2]

21-22

Bước 2: Bảo vệ chuyên đề

3

Đơn xin đổi tên đề tài

[3]

23

4

Đơn xin bảo vệ chuyên đề

[4]

24

5

Nhận xét của tập thể Người hướng dẫn khoa học

[5]

25

6

Danh sách giới thiệu tiểu ban của Bộ môn SHCM

[6]

26

7

Đơn xin gia hạn học tập

[7]

27

Bước 3: Bảo vệ luận án cấp bộ môn

8

Lý lịch khoa học

[8]

28

9

Nhận xét của tập thể Người hướng dẫn khoa học

[9]

29

10

Nhận xét của Bộ môn SHCM về luận án tiến sĩ

[10]

30

11

Đơn xin bảo vệ cấp bộ môn

[11]

31

12

Danh sách giới thiệu Hội đồng cấp bộ môn của Bộ môn SHCM

[12]

32

Bước 4: Phản biện độc lập

13

Xác nhận sửa chữa luận án cấp Bộ môn

[13]

33

14

Trích yếu luận án

[14]

34

15

Tóm tắt luận án

[15]

35-36

Bước 5: Bảo vệ luận án cấp học viện

16

Giải trình sửa chữa luận án

[16]

37

17

Danh sách gửi tóm tắt luận án

[17]

38

18

Danh sách giới thiệu Hội đồng cấp Học viện của Bộ môn SHCM

[18]

39

 

8. Tổ chức thực hiện

                Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho tất cả các khóa NCS của Học viện Tài chính.

                Cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

 

Phụ lục 01:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

 

PHẦN BÀI LUẬN

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Đơn vị công tác:

4. Những nội dung cơ bản của bài luận:                                                                                                        

 

STT

Các nội dung cần trình bày

01

Lý do chọn đề tài nghiên cứu

02

Mục tiêu và mong muốn đạt được khi làm nghiên cứu sinh

03

Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (Học viện Tài chính)

04

Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

05

- Kinh nghiệm về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác;

- Kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu;

- Phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có;

- Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…

06

Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.

07

Đề xuất người hướng dẫn

-          Người hướng dẫn khoa học thứ nhất:

-          Người hướng dẫn khoa học thứ hai:

 

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

 

PHẦN ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Đơn vị công tác:

4. Nội dung đề cương đề tài nghiên cứu:

 

STT

Các nội dung cần trình bày

01

Tính cấp thiết của đề tài

02

Mục đích nghiên cứu

03

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

04

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

05

Những kết quả đã nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến luận án và những định hướng nghiên cứu tiếp của luận án

06

Phương pháp nghiên cứu

07

Kết cấu của luận án (bao gồm cả đề cương chi tiết)

 

 

 

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

 

PHẦN THƯ GIỚI THIỆU

Kính gửi: Học viện Tài chính

 

1. Họ và tên người giới thiệu:

2. Chức vụ công tác:

3. Đơn vị công tác:

4. Chức danh khoa học, học vị:

5. Nhận xét về nghiên cứu sinh:............................................. như sau:

 

STT

Nội dung thư của người giới thiệu nhận xét về nghiên cứu sinh

01

Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp

02

Năng lực hoạt động chuyên môn

03

 Phương pháp làm việc

04

Khả năng nghiên cứu

05

Khả năng làm việc theo nhóm

06

Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển

07

Triển vọng phát triển về chuyên môn

08

Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

 

                                                                                      ..... ngày....tháng...năm......

                                                                          Người giới thiệu

Ảnh 4x6

(Bắt buộc)

 

 

 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược:

          Họ và tên:                                                                                Giới tính:

          Ngày, tháng, năm sinh:                                           Nơi sinh:

          Quê quán:                                                                                Dân tộc:

          Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu:

 

          Chỗ ở hiện tại :

Địa chỉ liên lạc :

 

          Điện thoại cơ quan:                                 Điện thoại nhà riêng:

          Điện thoại di động :

Fax:                                                                                         Email:

 

II. Quá trình đào tạo:

1. Đại học:

                Ngành đào tạo :

Hệ đào tạo:                                              Thời gian đào tạo từ     /       đến     /

                Năm tốt nghiệp :     

Xếp loại tốt nghiệp :                                                Số bằng :

Nơi học (trường, thành phố):

                Tên luận văn hoặc môn thi tốt nghiệp:

 

                Người hướng dẫn:

3. Thạc sĩ:

Chuyên ngành :

Thời gian đào tạo :  từ     /                       đến     /

Điểm bình quân  các môn học :

Nơi học (trường, thành phố):

Năm tốt nghiệp :                                                      Số bằng :

Tên luận văn:

                Người hướng dẫn:

4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):

 

III. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số năm kinh nghiệm công tác: (tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học)

IV. Các công trình khoa học đã công bố:

1. Số lượng công trình khoa học:

2. Tên bài báo, công trình khoa học đã công bố:

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày      tháng       năm

Người khai ký tên

 

 

 

 

Phụ lục 02:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT….

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Cơ quan công tác:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Địa chỉ email:

Thời gian đào tạo:

Về đề tài:

Chuyên ngành:                                                                        Mã số:

Người hướng dẫn khoa học:

1.

2.

Bộ môn sinh hoạt chuyên môn:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Năm thứ nhất:

2. Năm thứ hai:

3. Năm thứ 3:

Lời cam kết của nghiên cứu sinh:

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung công việc theo đúng tiến độ đã được lập trong bản kế hoạch nghiên cứu sinh này./.

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HDKH

NGHIÊN CỨU SINH

  Thứ nhất

         Thứ hai

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

     

 

 

 

 

 

 


 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

 KHOA SAU ĐẠI HỌC

NCS ĐỢT ….. – TỐT NGHIỆP TỪ THẠC SĨ

 

Họ và tên NCS:

Tên đề luận án:

Chuyên ngành:

Mã số:

Tên chuyên đề tiến sĩ:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HDKH

NGHIÊN CỨU SINH

  Thứ nhất

         Thứ hai

 

 

 

 

 

 

     

 

Phụ lục 03:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------–—---------

 

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI

Kính gửi: Giám đốc Học viện Tài chính

Tên tôi là: ……………., hiện đang là NCS năm ….. của Học viện Tài chính; Theo quyết định công nhận số: …./QĐ-HVTC ngày …. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thời gian làm NCS … năm từ …….

Quyết định giao đề tài số: …./QĐ-HVTC ngày …., đề tài: “……

Giáo viên hướng dẫn:

1.

2.

Trong quá trình triển khai đề tài, được sự góp ý của Giáo viên hướng dẫn và quá trình tìm hiểu thực tế, tôi xin đổi tên đề tài thành:............................

Kính mong Giám đốc Học viện tạo điều kiện, xem xét cho tôi được đổi tên đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

Hà Nội, ngày ......tháng.....2016

Xác nhận của Giáo viên hướng dẫn khoa học

NHDKH1                                    NHDKH2

 

Người làm đơn

 

 

Ý KIẾN BỘ MÔN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 


Phụ lục 04:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------–—---------

ĐƠN XIN BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ

 

Kính gửi:                                Giám đốc Học viện Tài chính

                                                Khoa SĐH

Tên tôi là:

Công tác tại:

Tôi được công nhận là NCS theo quyết định số ....................... của Giám đốc Học viện Tài chính, hình thức đào tạo không tập trung, thời hạn từ ngày ...............................; văn bản gia hạn số ............................

Quyết định giao đề tài số....., đề tài :

Thuộc chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng ; Mã số : 62.34.02.01 ; (Chuyên ngành Kế toán ; mã số : 62.34.02.01).

Quyết định đổi tên đề tài số : (nếu có)

Quyết định giao chuyên đề tiến sĩ số :

Tên các chuyên đề :

1.

2.

3.

Người hướng dẫn khoa học :

1.

2.

Hiện nay, tôi đã hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan, đã nộp quyển, thông qua giáo viên hướng dẫn. Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc Học viện cho phép tôi được bảo vệ các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Hà Nội, ngày   tháng năm 2016

 

NGHIÊN CỨU SINH

 

 


 Phụ lục 05:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------–—---------

 

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

 

Chúng tôi là: PGS,TS ....và TS....

Cán bộ hướng dẫn khoa học cho NCS:

Về đề tài luận án: "   ”

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng                           Mã số: 62.34.02.01

Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Trong quá trình hướng dẫn NCS viết luận án, chúng tôi có một số nhận xét sau đây:

1. Về tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của NCS:

2. Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án:

3. Tiến độ thực hiện luận án:

4. Đề nghị Học viện cho phép NCS được bảo vệ các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.

 

Hà nội, ngày   tháng năm 2016

Cán bộ hướng dẫn khoa học thứ nhất

Cán bộ hướng dẫn khoa học thứ hai

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                               

Phụ lục 07:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------–—---------

ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC TẬP

Kính gửi:

Giám đốc Học viện Tài chính

 

Khoa SĐH

Tên tôi là:

Hiện là NCS khoá ......của Học viện Tài chính theo Quyết định công nhận NCS số:.......

Về đề tài: “ ”.

Chuyên ngành: ......;                                Mã số: .......

Người hướng dẫn khoa học:

1.

2.

Thời gian nghiên cứu từ:

Đến thời hạn trên, tôi đã hoàn thành được 3 chuyên đề chuyên sâu và đã tập hợp được phần lớn các số liệu liên quan đến luận án, đã viết xong chương các chương chính. Tuy nhiên, do điều kiện công tác và cần phải tập hợp thêm một số số liệu khác, củng cố thêm cơ sở lý luận, đề tài chưa được hoàn thành đúng hạn.

Tôi làm đơn này, kính mong Giám đốc Học viện Tài chính đồng ý cho phép tôi được gia hạn học tập thêm 02 năm.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và tự túc kinh phí đào tạo theo qui định Đào tạo SĐH hiện hành.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hà Nội, ngày.........tháng    năm 20...

Ý KIẾN GIÁO VIÊN HD

NGHIÊN CỨU SINH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2

 

     

Ý KIẾN BỘ MÔN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

Phụ lục 08 :

 

 

Ảnh

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược:

          Họ và tên:                                                                                Giới tính:

          Ngày, tháng, năm sinh:                                           Nơi sinh:

          Quê quán:                                                                                Dân tộc:

          Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu:

 

          Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

 

          Điện thoại cơ quan:                                                 Điện thoại nhà riêng:

          Fax:                                                                                         Email:

 

II. Quá trình đào tạo:

1. Trung học chuyên nghiệp:

                Hệ đào tạo:                                              Thời gian đào tạo từ     /       đến     /

                Nơi học (trường, thành phố):

                Ngành học:

2. Đại học:

                Hệ đào tạo:                                              Thời gian đào tạo từ     /       đến     /

                Nơi học (trường, thành phố):

                Ngành học:

                Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:

 

                Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp:

                Người hướng dẫn:

3. Thạc sĩ:

                Hệ đào tạo từ     /                     đến     /

                Nơi học (trường, thành phố):

                Ngành học:

                Tên luận văn:

 

                Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp:

                Người hướng dẫn:

4. Tiến sĩ:

                Hình thức đào tạo:                   Thời gian đào tạo từ     /       đến     /

                Tại (trường, viện, nước):

                Tên luận án:

 

                Người hướng dẫn:

                Ngày và nơi bảo vệ:

5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):

6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp:

III. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Các công trình khoa học đã công bố:

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan cử đi học

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày      tháng       năm

Người khai ký tên

 

 

 

Phụ lục 9:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------–—---------

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Chúng tôi là:

Cán bộ hướng dẫn khoa học cho NCS:

Về đề tài luận án: " ”

Chuyên ngành:                                                                        Mã số:

Trong quá trình hướng dẫn NCS viết luận án, chúng tôi có một số nhận xét sau đây:

1. Về tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của NCS:

NCS có tinh thần, thái độ nghiên cứu và học tập nghiêm túc.

2. Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án:

Nội dung của luận án phong phú, có nhiều điểm mới về mặt lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ kinh tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tiến độ thực hiện luận án:

NCS đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình học tập nghiên cứu, tiến độ thực hoàn thành luận án đúng theo kế hoạch NCS đề ra.

4. Bố cục, trình bày của luận án:

Phù hợp với kết cấu truyền thống của luận án tiến sĩ.

5. Đề nghị Học viện cho phép NCS được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ở Bộ môn, cấp Học viện.

 

                                                                Hà nội, ngày   tháng    năm

                                                                            TM/ TẬP THỂ CÁN BỘ HDKH

                                                                                         NGƯỜI NHẬN XÉT

 

 

Phụ lục 10:            

NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài: ..................................."

Chuyên ngành:        Kế toán Mã số: 62.34.30.01;

Tài chính – ngân hàng; 62.31.12.01

NCS:  ...............................                                                                 

Bộ môn:

Học viện Tài chính

 

BẢN NHẬN XÉT GIỚI THIỆU LUẬN ÁN CẦN NÊU RÕ

                1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án.

                2. Những kết quả mới đã đạt được.

                3. Những ưu điểm và thiếu sót, những điểm cần bổ sung và sửa chữa (nêu cụ thể, rõ ràng).

                4. Nhận xét về chất lượng các bài báo khoa học đã được công bố của NCS, khẳng định các bài báo đó chứa đựng nội dung chủ yếu của luận án hay chưa.

                5 Kết luận của bản nhận xét phải khẳng định nội dung và hình thức của luận án có đáp ứng yêu cầu một luận án Tiến sĩ theo Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ và có đủ điều kiện để bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Bộ môn hay chưa?

 

                                                                   Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....

                                                                                   TM. Bộ môn

                                                                           Trưởng (Phó Bộ môn)

  (Ký tên)

 

 

 

 


 

Phụ lục 11:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------–—---------

 

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN

Kính gửi:

Giám đốc Học viện Tài chính

 

Khoa SĐH

 

Tên tôi là:

Công tác tại:

Tôi được công nhận là NCS theo quyết định số ....................... của Giám đốc Học viện Tài chính, hình thức đào tạo không tập trung, thời hạn từ ngày ...............................; văn bản gia hạn (nếu có) số ............................

Quyết định giao đề tài số....., đề tài : « ............. »

Thuộc chuyên ngành: Kinh tế tài chính - ngân hàng ; Mã số : 62.34.02.01 ; Chuyên ngành Kế toán ; mã số : 62.34.03.01.

Quyết định đổi tên đề tài số : (nếu có)

Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho NCS, đã bảo vệ chuyên đề tiến sĩ. Về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ, tôi đã có chứng chỉ ngoại ngữ B2 do...........cấp ngày......... Luận án đã được bộ môn đánh giá, nhận xét và lập danh sách dự kiến Hội đồng bộ môn.

Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc Học viện Tài chính cho phép tôi được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm

 

Người làm đơn

 

 

 

Phụ lục  12:


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

GIỚI THIỆU DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Ở BỘ MÔN

 

Cho luận án tiến sĩ kinh tế của NCS:

Về đề tài:

Chuyên ngành:

Người hướng dẫn khoa học:

1.

2.

TT

HỌ VÀ TÊN,

HỌC HÀM, HỌC VỊ

CƠ QUAN CÔNG TÁC

CHỨC TRÁCH TRONG HỘI ĐỒNG

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 


Phụ lục 13:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------œ-------

BẢN XÁC NHẬN CÁC ĐIỂM ĐÃ BỔ SUNG VÀ SỬA CHỮA

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Tôi là: ……………………………………….., NCS tại Học viện Tài chính

Về đề tài: "………………………………………………………………".

                Căn cứ vào kết luận của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ở Bộ môn họp ngày ……../…../....., dưới sự chỉ đạo các cán bộ hướng dẫn khoa học, tôi đã khẩn trương bổ sung và sửa chữa luận án theo kết luận của Hội đồng như sau:

1. Điều chỉnh lại tên đề tài luận án: "………………………………………………." thành: "………………………………". (Nếu Hội đồng có ý kiến đề nghị điều chỉnh lại tên đề tài luận án cho phù hợp với nội dung của luận án)

2. Sửa chữa, bổ sung  một số nội dung của các chương:

                 Chương 1:

                 + Đã thống nhất các thuật ngữ …………, ……….. ở một số mục và phân tiểu mục của luận án.

                + Chuyển mục 1.4 của chương 1 sang thành mục 2.5 của chương 2.

                 Chương 2:

                + Bổ sung thêm  mục 2.2.1 "……………………………………………………".

                + Lược bỏ một số nội dung không cần thiết ở mục 2.1 và mục 2.2.

                Chương 3: Hoàn thiện ……………………………………………………………..

3. Sửa các lỗi chính tả và các lỗi trong khi in ấn.

                                                Hà nội, ngày ……. tháng ….. năm 20…..

PHẢN BIỆN 1

                         NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

PHẢN BIỆN 2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

Phụ lục 14:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------œ-------

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

I. Tóm tắt mở đầu

-          Tên tác giả: ……………………………………………………………………………….

-          Tên luận án: "……………………………………………………………………………"

-          Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng                Mã số: 62.34.02.01

Hoặc:

Chuyên ngành: Kế toán                                                   Mã số: 62.34.03.01

-          Cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính

II. Nội dung bản trích yếu:

                   1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

                   2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (Đối với những phương pháp quen biết thì không cần giải thích)         

                   3. Các kết quả chính và kết luận: những vấn đề khoa học và kỹ thuật đã được giải quyết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn (nếu là đề tài phát triển công nghệ mới thì cần nêu ý kiến đánh giá về mặt chất lượng và tiêu chuẩn), các mục tiêu kinh tế và các mục tiêu khác đã đạt được.

               

Người hướng dẫn khoa học

              Nghiên cứu sinh

Hướng dẫn một

      Hướng dẫn hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS,TS ……………………

      TS ……………………

                 ………………..

 

* Yêu cầu:

                   Bản trích yếu cần phản ánh trung thực và khách quan những nội dung chính của luận án, diễn đạt chính xác, ngắn gọn và súc tích, sử dụng các thuật ngữ đã được tiêu chuẩn hoá. Các công thức phương trình bảng biểu, hình vẽ có thể đưa vào bản trích yếu nếu đó là nội dung chính của luận án. Hạn chế xuống dòng không viết tắt, trừ trường hợp một từ hay một tập hợp từ phải nhắc lại trên ba lần thì được viết tắt sau lần viêt tắt thứ nhất có kèm chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Các danh pháp hoá học nếu phải nhắc lại trên ba lần thì sau lần đầu có thể thay bằng chữ số La mã      (I. II. III…).

Bản trích yếu dài không quá 2 trang. Phần kết quả của luận án dài khoảng 200 - 300 chữ.

 

 

 

Phụ lục 15:

MẪU TRANG BÌA 1 TÓM TẮT LUẬN ÁN 

(Khổ 140 x 200mm)

 

 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

               Bộ Tài chính

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

---------

 

 

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

 

                        Chuyên ngành:

                        Mã số:

 

 

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

 

 

 

HÀ NỘI, NĂM...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên thành phố – Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU TRANG BÌA 2 TÓM TẮT LUẬN ÁN

Khổ 140 x 200mm

(Tóm tắt luận án in hai mặt kể cả bìa)

 

 
 

Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Người hướng dẫn khoa học: ..................................................................................................

(ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)

 

 

Phản biện 1:.........................................................................................................

                      .......................................................................................................

 

Phản biện 2:.........................................................................................................

                      .......................................................................................................

 

Phản biện 3:.........................................................................................................

                      .......................................................................................................

 

 

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại  ..............................Vào hồi       giờ        ngày        tháng         năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:....................................................

(ghi tên các thư viện nộp luận án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 17:

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HĐ ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN Ở BỘ MÔN

 

DANH SÁCH GỬI TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CHO NCS .......

 

ĐỀ TÀI: "....................."

CHUYÊN NGÀNH:

MÃ SỐ: 62.31.12.01; KẾ TOÁN: 62.34.30.01

THUỘC CƠ SỞ ĐÀO TẠO: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH     

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1.

2.                                      

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ:

1. Khoa Tài chính công – Học viện Tài chính
2 Viện Kinh tế tài chính – Học viện Tài chính
3
4.
5
6
7
8
9
10
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN

11.

 

12.

 

......

 

48.

 

49.

 

50.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

lưu ý:

1.        Danh sách cá nhân và tổ chức, người Nhận xét phải có trình độ Tiến sĩ

2.        Danh sách cá nhân trong Học viện lấy không quá 10 người.

3.        Sắp xếp theo thứ tự cá nhân vào cùng một nơi: Trường, viện, Bộ ngành ...


Phụ lục  18:


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIỚI THIỆU DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

 
 

 

 

Cho luận án tiến sĩ kinh tế của NCS:

Về đề tài:

Chuyên ngành:

Người hướng dẫn khoa học:

1.

2.

TT

HỌ VÀ TÊN,

HỌC HÀM, HỌC VỊ

CƠ QUAN CÔNG TÁC

CHỨC TRÁCH TRONG HỘI ĐỒNG

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 


 

Phụ lục 16:

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------œ-------

 

Bản giải trình điểm bổ sung, sửa chữa luận án tiến sĩ kinh tế

theo quyết nghị của hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học viện

 

Tên tôi là:……………………………Nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính

Về đề tài:……………………………………………………

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng;  Mã số: 62.34.02.01

Kế toán ; Mã số : 62.34.03.01

Sau khi bảo vệ luận án tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, dưới sự chỉ đạo của các cán bộ hướng dẫn khoa học. NCS đã nghiêm túc, khẩn trương sửa chữa bổ sung luận án theo các nội dung Quyết nghị của Hội đồng như sau:

1. Luận án đã được bổ sung, sửa chữa một số nội dung:

- ở chương 1: ………………

- ở chương 2:……………..

- ở chương 3:………………….

2. Luận án đã bổ sung một số dữ liệu và tình hình……………..

3. Nội dung NCS xin bảo lưu ý kiến:

                                                                            Hà nội, ngày….tháng …..năm …..

Cán bộ hướng dẫn khoa học

 

Nghiên cứu sinh

Hướng dẫn 1

 

 

 

Hướng dẫn 2

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG