thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 7
Số lượt truy cập: 2527849 
Tin tức / Tin tức nổi bật
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ XÉT TUYỂN NCS NĂM 2020 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 


Số: 136/TB-HVTC

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và

lịch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 01 tại Học viện Tài chính

 

 

Căn cứ Thông báo số 1205/TB-HVTC ngày 23/10/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 01 tại học viện Tài chính;

Căn cứ Thông báo số 1270/TB-HVTC ngày 12/11/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020 đợt 01 tại học viện Tài chính;

Căn cứ Công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid - 19;

Học viện Tài chính thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và lịch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 01 như sau:

TT

TRÌNH ĐỘ

 

Lịch thi và lịch xét tuyển theo thông báo tuyển sinh

Lịch thi và lịch xét tuyển

 dự kiến

1.

Thạc sĩ

21/03/2020 và 22/03/2020

18/04/202019/04/2020

2.

Tiến sĩ

04/04/2020 và 05/04/2020

25/04/2020 và 26/04/2020

                               

                                                                                                                                                               

 

                                         GIÁM ĐỐC

                                        (đã ký)

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT, Bộ TC;

- Ban Giám đốc;

- HĐ tuyển sinh SĐH;

- Lưu VT, khoa SĐH.

 

 

 

 

 

                                              Nguyễn Trọng Cơ


v