thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 8
Số lượt truy cập: 2527893 
Tin tức / Tin tức nổi bật
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2020 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HĐ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh

trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020 đợt 01 tại Học viện Tài chính

 

 

Căn cứ Thông báo số 136/TB-HVTC ngày 20/02/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và lịch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 01 tại Học viện Tài chính;

Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học Học viện Tài chính thông báo thay đổi thay đổi thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020 đợt 01 như sau:

TRÌNH ĐỘ

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ theo thông báo tuyển sinh

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ được điều chỉnh

Thạc sĩ

Phát hành: từ 16/12/2019 đến 16/02/2020

Từ 16/12/2019 đến 27/03/2020

Thu nhận:  từ 06/01/2020 đến 01/03/2020

Từ 06/01/2020 đến 27/03/2020

Tiến sĩ

Phát hành: từ  02/12/2019 đến 31/03/2020

Từ 02/12/2019 đến 17/04/2020

Thu nhận: từ 02/03/2020 đến 31/03/2020

Từ 02/03/2020 đến 19/04/2020

               

 

 

TT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

(đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thản