thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Thông báo mới nhất
Thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi trình độ thạc sỹ đợt 01 năm 2023

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2023 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 07/02/2023

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 11/02/2023

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 18/02/2023

3.

Phân tích TCDN

Tài chính – ngân hàng

 Kế toán

60

Từ ngày 25/02/2023

4.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 04/03/2023

5.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 11/3/2023

6.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 18/3/2023

7.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 25/3/2023

8.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ ngày 11/02/2023

9.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ ngày 18/02/2023

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ ngày 25/02/2023

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ ngày 04/03/2023

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ ngày 11/3/2023

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ ngày 18/3/2023

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 11/02/2023

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 18/02/2023

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 25/02/2023

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 04/03/2023

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 11/3/2023

19.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 18/3/2023

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 25/3/2023

21.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 01/4/2023

22.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 08/4/2023

23.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 15/4/2023