Tin tức Khoa SĐH

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi cao học đợt 2 năm 2015

Ghi chú: Hiện đã có kết quả điểm thi cao học đợt 2 năm 2015 dán tại Bảng thông tin của Khoa Sau đại học tại 53E Pha Phù Tiên- Đống Đa- Hà Nội (Tầng 1).

Các tin khác :

Giáo dục - Du học

Nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ theo mô hình liên kết với các Trường Đại học trong nước và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Trong những năm gần đây qui mô đào tạo Sau đại học của Học viện Tài chính đã tăng lên đáng kể. Năng 2009 Học viện tuyển sinh 716 học viên Cao học và 41 NCS, năm 2010 được 502 học viên cao học và 12 nghiên cứu sinh.

Các tin khác :